მომზადების მსურველთათვის

პროფესიული მომზადება

ითვალისწინებს პროფესიული უნარების შეძენის მსურველ სამუშაოს მაძიებელთა მომზადებას  შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში. სწავლება განხორციელდება აჭარაში მოქმედი ორგანიზაციებთან ერთად პროგრამისთვის შემუშავებული, მოკლევადიანი ინტენსიური სასწავლო მოდულით, რომელიც მოიცავს:

  • თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს პროფესიული მიმართულებით – იმიტირებულ ან/და რეალურ სამუშაო გარემოში
  • ცოდნის შეძენა/ამაღლებას უცხო ენებში პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიით
  • სამუშაო გამოცდილების და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას უშუალოდ დამსაქმებელთან საწარმოო პრაქტიკის გავლის გზით.

პროგრამის დასრულებისას, ყველა კურსდამთავრებულს გადაეცემა ფასიანი საჩუქარი, რომელიც ხელს შეუწყობს მის პროფესიულ განვითარებას

პროგრამის ფარგლებში დასაქმების სააგენტო აფინანსებს  სწავლებასთან დაკავშირებულ ყველა მატერიალურ დანახარჯს
(ტრანსპორტირება/ საერთო საცხოვრებლით უზრუნველყოფა) .

2024 წელს პროგრამით სარგებლობის საშუალება 50 მოსარგებლეს მიეცემა.

პროგრამის უპირატესობები

პროფესიის შეძენა

დაეუფლებით შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიას ინტენსიური სწავლების გზით

სამუშაო გამოცდილება

მიიღებთ სამუშაო გამოცდილებას პოტენციურ დამსაქმებელთან საწარმოო პრაქტიკის გავლის გზით

სერტიფიცირება

მიიღებთ კვალიფიკაციის დამადასტურებელ ორენოვან სერტიფიკატს სწავლის დასრულებისას

უცხო ენის სწავლება

შეიძენთ ან/და აიმაღლებთ უცხო ენის ცოდნის დონეს პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიით

ფინანსური მხარდაჭერა

მიიღებთ პროფესიულ განათლებას დროის მოკლე პერიოდში ჩვენი ფინანსური მხარდაჭერით

კონკურენტუნარიანობა

გახდებიეთ კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე და გექნებათ დასაქმების ახალი შესაძლებლობები

პროფესიული მომზადება

პროფესიული მომზადების კომპონენტით სარგებლობის უფლება აქვს შრომითი ქმედუნარიანობის ასაკის მქონე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიოტორიაზე მცხოვრებ, საქართველოს მოქალაქეს, საქართველოში კანონიერ საფუძველზე მყოფ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელთაც აქვთ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მინიჭებული თერმთმეტნიშნა საიდენტიფიკაციო კოდი (პირადი ნომერი), დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა, აგრეთვე პირს რომელსაც აქვს სახელწმიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული ბინადრობის მოწმობა.

პროგრამაში ჩართვის მსურველი პირები, აუცილებელია:

  • რეგისტრირებული იყვნენ ან დარეგისტრირდნენ აჭარის სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონულ სისტემაში
  • სრულყოფილად შეავსონ პროგრამაში ჩართვის მსურველთა განაცხადის ფორმა სააგენტოს მუნიციპალურ განყოფილებებში ან ელექტრონულად.
  • გაიარონ გასაუბრება

პროფესიები

შემოგვიერთდი დღეს და მიუახლოვდი წარმატებულ მომამავალს

Menu