"პროფესიული მომზადების მსურველთათვის"

 

 

პროფესიული მომზადება ითვალისწინებს პროფესიული უნარების შეძენა/ამაღლების მსურველ სამუშაოს მაძიებელთა მომზადებას შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში. სწავლება განხორციელდება მოკლევადიანი ინტენსიური სასწავლო მოდულით, რომელიც მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს პროფესიული მიმართულებით, ცოდნის შეძენა/ამაღლებას უცხო ენაში- პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიის შესწავლას, სამუშაო გამოცდილების და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას საწარმოო პრაქტიკის უზრუნველყოფის გზით

დღე / თვე / წელი
მუნიციპალიტეტი, დაბა, სოფელი, ქალაქი, ქუჩა ,#
მიუთითეთ თქვენი საკონტაქტო ტელეფონის ან მობილურის ნომერი
მიუთითეთ საკონტაქტო ტელეფონის ან მობილურის ნომერი
მიუთითეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართი