მომზადების მსურველთათვის

პროფესიული მომზადება

ითვალისწინებს  პროფესიული უნარების შეძენის მსურველ სამუშაოს მაძიებელთა მომზადებას  შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში. სწავლება განხორციელდება აჭარაში მოქმედი ორგანიზაციებთან ერთად პროგრამისთვის შემუშავებული, მოკლევადიანი ინტენსიური სასწავლო მოდულით, რომელიც მოიცავს:

  • თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს პროფესიული მიმართულებით  – სასწავლებელსა და იმიტირებულ
    ან/და რეალურ სამუშაო გარემოში
  • ცოდნის შეძენა/ამაღლებას უცხო ენებში პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიით
  • სამუშაო გამოცდილების და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას უშუალოდ დამსაქმებელთან საწარმოო პრაქტიკის გავლის გზით.

დამატებით ქვეპროგრამით მოსარგებლეები, თვითპრეზენტაციის უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით გაივლიან მოკლევადიან ტრენინგ კურსს (რეზიუმესა და სამოტივაციო წერილის შედგენა, გასაუბრებაზე მოქცევის წესები).

პროგრამის დასრულებისას, ყველა კურსდამთავრებულს გადაეცემა ფასიანი საჩუქარი, რომელიც ხელს შეუწყობს მის პროფესიულ განვითარებას

პროგრამის ფარგლებში დასაქმების სააგენტო აფინანსებს  სწავლებასთან დაკავშირებულ ყველა მატერიალურ დანახარჯს (ტრანსპორტირება/ საერთო საცხოვრებლით უზრუნველყოფა) .

პროგრამის უპირატესობები

პროფესიის შეძენა

დაეუფლებით შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიას ინტენსიური სწავლების გზით

სერტიფიცირება

მიიღებთ კვალიფიკაციის დამადასტურებელ ორენოვან სერტიფიკატს სწავლის დასრულებისას

კონკურენტუნარიანობა

გახდებიეთ კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე და გექნებათ დასაქმების ახალი შესაძლებლობები

ფინანსური მხარდაჭერა

მიიღებთ პროფესიულ განათლებას დროის მოკლე პერიოდში ჩვენი ფინანსური მხარდაჭერით

სამუშაო გამოცდილება

მიიღებთ სამუშაო გამოცდილებას პოტენციურ დამსაქმებელთან საწარმოო პრაქტიკის გავლის გზით

უცხო ენის სწავლება

შეიძენთ ან/და აიმაღლებთ უცხო ენის ცოდნის დონეს პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიით

შემოგვიერთდი დღეს და მიუახლოვდი წარმატებულ მომამავალს

პროფესიული მომზადების მსურველთათვის

პროფესიული მომზადება

პროფესიული მომზადების კომპონენტით სარგებლობის უფლება აქვს შრომითი ქმედუნარიანობის ასაკის მქონე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიოტორიაზე მცხოვრებ, საქართველოს მოქალაქეს, საქართველოში კანონიერ საფუძველზე მყოფ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელთაც აქვთ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მინიჭებული თერმთმეტნიშნა საიდენტიფიკაციო კოდი (პირადი ნომერი), დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა, აგრეთვე პირს რომელსაც აქვს სახელწმიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული ბინადრობის მოწმობა.

პროგრამაში ჩართვის მსურველი პირები, აუცილებელია:

  • რეგისტრირებული იყვნენ ან დარეგისტრირდნენ აჭარის სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონულ სისტემაში
  • სრულყოფილად შეავსონ პროგრამაში ჩართვის მსურველთა განაცხადის ფორმა სააგენტოს მუნიციპალურ განყოფილებებში ან ელექტრონულად.
  • გაიარონ გასაუბრება
    2021 წელს პროგრამით სარგებლობის საშუალება 60 მოსარგებლეს მიეცემა.

პროფესიები

Menu