გადამზადების მსურველთათვის

პროფესიული გადამზადება

ითვალისწინებს, როგორც დასაქმებული ასევე დროებით უმუშევარი პირებისთვის კვალიფიკაციის ამაღლებას, მათი პროფესიული უნარების სრულყოფასა და სერტიფიცირებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შრომითი ძალის გადამზადება შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში. სწავლება განხორციელდება  მოკლევადიანი ინტენსიური სასწავლო მოდულით, რომელიც მოიცავს:

  • თეორიულ კურსს პროფესიული მიმართულებით
  • ცოდნის დონის ამაღლებას უცხო ენებში პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიით

დამატებით ქვეპროგრამით მოსარგებლეები, თვითპრეზენტაციის უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით გაივლიან მოკლევადიან ტრენინგ კურსს (რეზიუმესა და სამოტივაციო წერილის შედგენა, გასაუბრებაზე მოქცევის წესები).

პროგრამის ფარგლებში დასაქმების სააგენტო აფინანსებს  სწავლებასთან დაკავშირებულ ყველა მატერიალურ დანახარჯს

პროგრამის უპირატესობები

კვალიფიკაციის ამაღლება

შეძლებთ პრაქტიკული გამოცდილებით მიღებული ცოდნის გაღრმავებას და კვალიფიკაციის ამაღლებას სამუშაოსთან თავსებადი სწავლების გზით

სერტიფიცირება

მიიღებთ კვალიფიკაციის დამადასტურებელ ორენოვან სერტიფიკატს სწავლის წარმატებით დასრულებისას

კონკურენტუნარიანობა

გახდებით კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე და გექნებათ დასაქმების ახალი შესაძლებლობები

უცხო ენის სწავლება

აიმაღლებთ უცხო ენის ცოდნის დონეს პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიით

მდგრადობა სამუშაო ადგილზე

შეინარჩუნებთ მდგრადობას სამუშაო ადგილზე და შეიქმნით კარიერული ზრდის შესაძლებლობებს

ფინანსური მხარდაჭერა

შეძლებთ პროფესიულ განვითარებას დროის მოკლე პერიოდში ჩვენი ფინანსური მხარდაჭერით

შემოგვიერთდი დღეს და მიუახლოვდი წარმატებულ მომამავალს

პროფესიული გადამზადების მსურველთათვის

პროფესიული გადამზადება

პროფესიული გადამზადების კომპონენტით სარგებლობის უფლება აქვს კონკრეტულ პროფესიაში, არაუმცირეს ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილების მქონე – შრომითი ქმედუნარიანობის ასაკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიოტორიაზე მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეს, საქართველოში კანონიერ საფუძველზე მყოფ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელთაც აქვთ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მინიჭებული თერმთმეტნიშნა საიდენტიფიკაციო კოდი (პირადი ნომერი), დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა, აგრეთვე პირს რომელსაც აქვს სახელწმიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული ბინადრობის მოწმობა.

პროგრამაში ჩართვის მსურველი პირები, აუცილებელია:

  • რეგისტრირებული იყვნენ ან დარეგისტრირდნენ აჭარის დასაქმების სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონულ სისტემაში;
  • სრულყოფილად შეავსონ პროგრამაში ჩართვის მსურველთა განაცხადის ფორმა სააგენტოს მუნიციპალურ განყოფილებებში ან ელექტრონულად;
  • წარმოადგინონ პროფესიის შესაბამისი სამუშაო გამოცდილების არსებობის შემთხვევაში გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • გაიარონ გასაუბრება და ტესტირება

2021 წელს პროგრამით სარგებლობის საშუალება 20 მოსარგებლეს მიეცემა.

პროფესიები

Menu