1
2
3
4

დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული მომზადება/გადამზადების გზით"ქვეპროგრამაში ჩართვის მსურველი პირის განაცხადის ფორმა

პროფესიული მომზადების მსურველთათვის

პროფესიული მომზადება ითვალისწინებს პროფესიული უნარების შეძენა/ამაღლების მსურველ სამუშაოს მაძიებელთა მომზადებას შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში. სწავლება განხორციელდება მოკლევადიანი ინტენსიური სასწავლო მოდულით, რომელიც მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს პროფესიული მიმართულებით, ცოდნის შეძენა/ამაღლებას უცხო ენაში- პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიის შესწავლას, სამუშაო გამოცდილების და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას საწარმოო პრაქტიკის უზრუნველყოფის გზით

დღე / თვე / წელი
მუნიციპალიტეტი, დაბა, სოფელი, ქალაქი, ქუჩა ,#
მუნიციპალიტეტი, დაბა, სოფელი, ქალაქი, ქუჩა ,#
მიუთითეთ თქვენი საკონტაქტო ტელეფონის ან მობილურის ნომერი
იმ შემთხვევაში თუ ვერ მოხერხდა ზემოთ აღნიშნულ ნომერზე დაკავშირება
მიუთითეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართი
* პროგრამით მოსარგებლეთა შერჩევისას უპირატესი უფლებით ისარგებლებენ ზემოთ ჩამოთვლილი ჯგუფების წარმომადგენლები. იმისათვის, რომ ისარგებლოთ უპირატესობით გთხოვთ უზრუნველყოთ დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა განაცხადთან ერთად სააგენტოს მუნიციპალურ განყოფილებებში ან ელექტრონულად რეგისტრაციისას http://retraining.hrajara.gov.ge შესაბამის ველში ატვირთოთ დოკუმენტი