«დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული მომზადება/გადამზადების გზით» ქვეპროგრამაში ჩართვის მსურველი კომპანიის რეგისტრაციის ფორმა

მუნიციპალიტეტი, დაბა, სოფელი, ქალაქი, ქუჩა ,#
მიუთითეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართი