ჩვენს შესახებ

2011 წელს, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დასაქმების სისტემებისა და მექანიზმების განვითარების მიზნით შეიქმნა პირველი დასაქმების სახელმწიფო სამსახური - სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო. სასურველი შედეგების მიღწევასა და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მომსახურების დანერგვაში ჩვენ თანამშრომელთა მაღალკვალიფიციურობა და პროფესიონალიზმი გვეხმარება, რაც საშუალებას გვაძლევს ჩვენი სერვისებით მოსარგებლეების ინტერესებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით, შევძლოთ მათ მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე მორგებული მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდება.

977

პროფესიული მომზადება გაიარა

440

კვალიფიკაცია აიმაღლა

15190

დასაქმდა

27092

დარეგისტრირდა სამუშაოს მაძიებელი

2968

დარეგისტრირდა ორგანიზაცია

პროფესიული მომზადება

“პროფესიული მომზადება” ითვალისწინებს პროფესიული უნარების შეძენის მსურველ სამუშაოს მაძიებელთა მომზადებას შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში. სწავლება განხორციელდება სპეციალურად პროგრამისთვის შემუშავებული, მოკლევადიანი ინტენსიური სასწავლო მოდულით, რომელიც მოიცავს:

 • თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს პროფესიული მიმართულებით
 • ცოდნის შეძენა/ამაღლებას უცხო ენებში პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიით
 • სამუშაო გამოცდილების და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას უშუალოდ დამსაქმებელთან საწარმოო პრაქტიკის გავლის გზით

 • დამატებით ქვეპროგრამით მოსარგებლეები, თვითპრეზენტაციის უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით გაივლიან მოკლევადიან ტრენინგ კურსს (რეზიუმესა და სამოტივაციო წერილის შედგენა, გასაუბრებაზე მოქცევის წესები).

  პროგრამის ფარგლებში დასაქმების სააგენტო აფინანსებს სწავლებასთან დაკავშირებულ ყველა მატერიალურ დანახარჯს (ტრანსპორტირება/ საერთო საცხოვრებლით უზრუნველყოფა).

  2019 წელს პროგრამით სარგებლობის საშუალება 80 ბენეფიციარს მიეცემა.

  პროფესიული მომზადების კომპონენტით სარგებლობის უფლება აქვს შრომითი ქმედუნარიანობის ასაკის მქონე,  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიოტორიაზე მცხოვრებ, ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, საქართველოში კანონიერ საფუძველზე მყოფ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელთაც აქვთ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მინიჭებული თერთმეტნიშნა საიდენტიფიკაციო კოდი (პირადი ნომერი)  დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა; აგრეთვე პირს რომელსაც აქვს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული ბინადრობის მოწმობა.

  პროგრამაში ჩართვის მსურველი პირები, აუცილებელია:

 • რეგისტრირებული იყვნენ ან დარეგისტრირდნენ აჭარის სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონულ სისტემაში
 • სრულყოფილად შეავსონ პროგრამაში ჩართვის მსურველთა განაცხადის ფორმა სააგენტოს მუნიციპალურ განყოფილებებში ან ელექტრონულად
 • წარმატებით გაიარონ გასაუბრება
 • პროგრამის მოსარგებლეთა შერჩევის დროს პრიორიტეტი ენიჭება შემდეგ მოწყვლად ჯგუფებს: ყოფილი პატიმრები და პრობაციონერები; სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიზნობრივი სოციალური პროგრამების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული და საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების წევრები; შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები (ან მეურვე/ოჯახის წევრი); იძულებით გადაადგილებული პირები; ეკომიგრანტები და ძალოვანი სტრუქტურის ვეტერანები, ტრეფიკინგის მსხვერპლი პირები, ძალადობის მსხვერპლები, მარტოხელა დედები.

  პროგრამის

  პროფესია გულისხმობს მომხმარებლისათვის მაღალხარისხიანი კერძების რეცეპტის მიხედვით მომზადებას, გაფორმებას და მიწოდებას. კულინარიული ხელოვნების სპეციალისტის სამუშაო დამოკიდებულია კვების ობიექტის სპეციფიკაზე- მუშაობს ფართო ასორტიმენტის მენიუზე-შეფ-მზარეულის ზედამხედველობით ან მუშაობს დამოუკიდებლად ადგენს მენიუს, ამზადებს და აფორმებს ყველა კერძსა და დესერტს.

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  კულინარიული ხელოვნების სპეციალისტი პასუხისმგებელია სამზარეულოში საკუთარი სამუშაოს დაგეგმვისა და ორგანიზებისათვის. მას უნდა შეეძლოს სტრესულ გარემოში მუშაობა და მულტიფუნქციური დავალებების ერთდროულად შესრულება. ასევე გუნდური მუშაობა და კოლეგებთან მჭიდრო კომუნიკაცია. სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, მზარეული მუშაობს ღამის ცვლაში, ასრულებს ზეგანაკვეთურ სამუშაოს.

  კულინარიული ხელოვნების სპეციალისტის სამუშაო ადგილებია: რესტორნები, კაფეები, სწრაფი კვების ობიექტები, სასაუზმეები, ბუნგალოები, დიდი, საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროები, სასტუმრო სახლები, სანატორიუმები და პანსიონატები, საკურორტო კომპლექსები, გასართობი კომპლექსები, კლუბები, კაზინოები, გემები, სუპერმარკეტები, საავადმყოფოები და სხვა ობიექტები, სადაც არის კვებითი მომსახურება.

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

   კვების ჰიგიენის, სანიტარიის, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვა
   ნედლეულისა და პროდუქტის პირველადი დამუშავება
   ნახევარფაბრიკატების მომზადება
   ქართული სამზარეულოს კერძების მომზადება
   საერთაშორისო სამზარეულოს პოპულარული კერძების მომზადება
   ცომეული ნაწარმისა და დესერტების მომზადება
   მარაგების კონტროლი

  ბართენდერი პასუხ­ის­მგებელია ბარის ყოველდღიურ გამართულ მუშაობაზე, სტუმართა და თანამ­შრომელთა კმაყოფილებაზე, ჰიგიენისა და უსაფრთხოების სტანდარტების შესრუ­ლებაზე. ამავე დროს იგი ახორციელებს ანგარიშსწორებას (თუ ეს მითითებულია შინაგანაწესში). ზრუნავს პროდუქტის ხარისხზე და უშუალოდ მონაწილეობს მის გა­ყიდვაში. იცავს მომსახურების სტანდარტებს.

  ბართენდერი ქმნის ღირებულებას (მატერიალურს და არამატერიალურს) მზა პროდუქციით თუ შერევის მეთოდით. ამზადებს ალკოჰოლურ და უალკოჰოლო სასმელს. აქვს შემოქმედებითი უნარი.

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  ბართენდერის ტიპური სამუშაო გარემოა შესაბამისად აღჭურვილი დახურული შენობა, თუმცა მას სამუშაოს შესრულება შესაძლოა მოუხდეს ღია სივრცეშიც. მისი სამუშაო საათები არანორმირებულია.

  ბართენდერი შესაძლებელია დასაქმდეს კვების ობიექტებში

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • სამუშაო გარემოს ორგანიზება
  • სტუმრის მიღება
  • სტუმრის მომსახურება
  • ფინანსური ანგარიშსწორება
  • უსაფრთხოების ნორმების დაცვა
  • პროფესიული ეთიკის დაცვა
  • პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა

  სასტუმრო მომსახურების სპეციალისტი არის მასპინძლობის სფეროს თანამშრომელი, რომელიც მართავს საოპერაციო და ადმინისტრაციულ პროცესებს, პასუხისმგებელია სასტუმროს ყოველდღიურ გამართულ მუშაობაზე, სტუმართა და თანამშრომელთა კმაყოფილებაზე, უსაფრთხოებაზე.

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  სასტუმრო მომსახურების სპეციალისტი შეიძლება დასაქმდეს სასტუმროს ნებისმიერ განყოფილებასა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში. მის მუშაობასთან დაკავშირებულია მუშაობა ცვლებსა და ღამის საათებში, ხანგრძლივად ფეხზე დგომა, სიმძიმეების აწევა-გადაადგილება, მუშაობა სტრესულ სიტუაციებში.

   

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • პერსონალისა და ადმინისტრაციული პროცესების ხელმძღვანელობა
  • დაჯავშნისა და მიღება-განთავსების პროცედურების უზრუნველყოფა
  • დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა
  • კვების ობიექტების გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა
  • სასტუმროს შიდა, მარტივი მარკეტინგული საქმიანობის შესრულება
  • უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
  • პრობლემური სიტუაციების მართვა
  • შესყიდვებისა და მარაგების მონიტორინგი

  სარესტორნო მომსახურების სპეციალისტი – არის სპეციალისტი, რომელსაც შუძლია სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტების მუშაობის ორგანიზება, მომხმარებლის მიღება, კონსულტირება, მომსახურება და მაგიდის სერვირება დადგენილი ნორმების მიხედვით.  

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  სარესტორნო საქმის სპეციალისტის საქმიანობა არის სარესტორნო და სასტუმრო საქმის სფეროს პროფესიული კვალიფიკაცია. პროფესია არის მომსახურებაზე ორიენტირებული და გულისხმობს მომხმარებლისათვის მაღალი ხარისხის მომსახურების შეთავაზებას. სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტები: რესტორნები, კაფეები, ბარები, სწრაფი კვების ობიექტები, სასაუზმეები, ბუნგალოები; დიდი, საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროები, სასტუმრო სახლები, დასასვენებელი სახლები, საკურორტო კომპლექსები, გასართობი კომპლექსები, კლუბები, კაზინოები; საკრუიზო გემები; დიდი სუპერმარკეტები და სხვა ობიექტები, სადაც არის კვებითი მომსახურება.

   პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის საფუძვლები
  • კვების ობიექტების ორგანიზაცია და სარესტორნო სერვისი
  • სანიტარია და ჰიგიენა/ პირველადი სამედიცინო დახმარება
  • სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები
  • საქმიანი ურთიერთობის კულტურა და ფსიქოლოგია
  • მეტყველებისა და მართლწერის კულტურა

  საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდის პროფესია არის მომსახურებაზე ორიენტირებული და გულისხმობს ცალკეული პირებისა და ტურისტული ჯგუფებისათვის ღირსშესანიშნავი ადგილების დათვალიერებისა და ექსკურსიების დროს კომპანიონობის გაწევას და სხვა ტურისტული მომსახურებების უზრუნველყოფას. გიდი უზრუნველყოფს უფლებამოსილი ორგანიზაციის მიერ ტურისტებისათვის შემუშავებული ტურისტული მარშრუტისა და შესაბამისი პროგრამის განხორციელებას ან მუშაობს დამოუკიდებლადაც. გიდი ეწევა საექსკურსიო მომსახურებას მთელი საქართველოს და/ან კონკრეტული რეგიონის მასშტაბით; ისტორიული და არქეოლოგიური ადგილების, კულტურული და ხუროთმოძღვრული ძეგლების, ნაკრძალებსა და დაცულ ტერიტორიებში, მუზეუმებსა და ტურისტებისათვის საინტერესოდ მიჩნეულ ობიექტებში, ასევე მთაში ლაშქრობების, ნადირობის და სხვა სახის ექსკურსიების დროს. ამასთანავე, გიდი უზრუნველყოფს ტურისტული ჯგუფისათვის დაგეგმილი მომსახურების ხარისხის კონტროლს. გიდის პროფესია მოითხოვს უცხოური ენის, საკუთარი ქვეყნის ისტორიისა და თანამედროვეობის კარგ ცოდნას, უცხო კულტურის მატარებელი მომხმარებლისათვის მიმზიდველი ტურპროდუქტების მიწოდებას, დახვეწილ საკომუნიკაციო და განვითარებულ ინტერპერსონალურ თვისებებს, კარგ მეხსიერებას, მოვალეობის გაცნობიერების უნარს, აგრეთვე, დროის სწორი ორგანიზების, მრავალფეროვან სიტუაციებსა და გეოგრაფიულ ადგილებთან ადაპტაციის უნარს. გიდი წარმოადგენს ტურისტთა მომსახურე გუნდის ნაწილს, რომლის კვალიფიკაციაზე დამოკიდებულია ტურის საერთო წარმატება და ქვეყნის დადებითად წარდგენა საერთაშორისო მასშტაბით.

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდს სამუშაოს შესრულება უწევს სხვადასხვა გარემო პირობებში და სამუშაო დრო არანორმირებულია.

  გიდის საქმიანობა უკავშირდება დამსაქმებელს ან ინდივიდუალურია. იგი შესაძლოა დასაქმდეს ტურისტულ სააგენტოში, ტურიზმის დეპარტამენტში, ტუროპერატორ კომპანიაში, მუზეუმში, ნაკრძალების/დაცული ტერიტორიების, არქეოლოგიურ ან არქიტექტურულ ძეგლებთან არსებულ საექსკურსიო ბიუროებში, კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში. შესაძლებელია თვითდასაქმება.

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • ტუროპერატორის მიერ ან დამოუკიდებლად დაგეგმილი ტურის ფარგლებში სამუშაოს დაგეგმვა/ორგანიზება
  • ტურისტული ჯგუფის მართვა პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვით
  • ტურისტებისათვის ინფორმაციის გადაცემა
  • კვებასთან, ღამისთევასა და ტრანსპორტთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება
  • ტურის ჩატარების შესახებ ანგარიშის მომზადება
  • შრომის უსაფრთხოება და პირველადი გადაუდებელი დახმარება
  • პროფესიული თანამშრომლობა

  თმის სტილისტი ახორციელებს ქალისა და მამაკაცის თმის სტილის შერჩევა-შეჭრასა და მოვლის პროცედურებს (კონსულტაცია, შეჭრა, დავარცხნა, თმის დიაგნოსტიკა, შეღებვა, ფერის შერჩევა, ვარცხნილობის შექმნა).

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  თმის სტილისტის ტიპურ სამუშაო გარემოს წარმოადგენს შესაბამისად აღჭურვილი დახურული შენობა. თმის სტილისტს, სამუშაოს შესრულების დროს, ხანგრძლივად უწევს ფეხზე დგომა.

  თმის სტილისტი შესაძლებელია დასაქმდეს სილამაზის ცენტრებსა და სალონებში, დაბადების დღისა და საქორწინო ცენტრებში, სასტუმროებში და ყველგან, სადაც საჭიროა ამ ტიპის მომსახურება. შესაძლებელია თვითდასაქმება.

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • სამუშაო ადგილის მოწესრიგება
  • მომხმარებლისათვის კონსულტაციის გაწევა
  • თმის შეჭრა-დავარცხნა
  • თმის შეღებვა-მოვლა
  • ვარცხნილობის შექმნა-თმის მოვლა
  • პროფესიული განვითარებისათვის ზრუნვა

  ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი ხეზე კვეთის სხვადასხვა სახეობებისა და მოზაიკური ტექნოლოგიების გამოყენებით ხის მასალისაგან ქმნის ორნამენტებს, სასუვენირო და საყოფაცხოვრებო ნივთებსა და სხვა სახის ნაკეთობებს, რისთვისაც ასრულებს ნაკეთობის ესკიზსა და ნახაზს, ირჩევს საჭირო მასალებსა,  ხელის ხელსაწყოებსა და დაზგა დანადგარებს, ასრულებს ნაკეთობათა აწყობასა და მოპირკეთებას.

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი ახორციელებს ხის მასალაზე დასატანი ორნამენტების, ხისაგან დამზადებული სასუვენირო ნაკეთობების, საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და სხვა სახის ნაწარმის დამზადებისათვის საჭირო ესკიზისა და ნახაზის შესრულებას, შესაბამისი მასალის შერჩევას, ხეზე კვეთას, ნაკეთობათა აწყობას, ნაკეთობის ზედაპირის დამუშავებას ან მოპირკეთებას.

  ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი შეიძლება დასაქმდეს ხისა და ავეჯის საწარმოში, ავეჯის და სამხატვრო სალონსა და მაღაზიაში, შეუძლია თვითდასაქმება.

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები

  • სამუშაოს ორგანიზება
  • უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა
  • მერქნის მექანიკური დამუშავება
  • ხეზე კვეთის შესრულება
  • ნაკეთობის მარკეტრის ტექნიკით შესრულება
  • ნაკეთობის ინკრუსტაციის ტექნიკით შესრულება
  • ნაკეთობის ინტარსიის ტექნიკით შესრულება
  • ნაკეთობისათვის საბოლოო სახის მიცემა
  • პროფესიული განვითარებისათვის ზრუნვა
  • პროდუქციის რეალიზაციის უზრუნველყოფა

  ჰაერის კონდიცირების სპეციალისტს შეუძლია ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემების პრინციპული სქემების გამოყენება, სამუშაო ნახაზების წაკითხვა და მათ საფუძველზე შესაბამის ადგილზე საჭირო ჰაერსატარების და აპარატურის მონტაჟის, მომსახურებისა და დემონტაჟის განხორციელება; ვენტილაციისა და კონდიცირების სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო დროის განსაზღვრა; კონდიცირების სისტემის სამუშაოებისთვის საჭირო მასალებისა და ხელსაწყოების დამოუკიდებლად განსაზღვრა და გამოყენება.

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  ჰაერის კონდიცირების სპეციალისტი სამუშაოს ასრულებს კომერციულ და არაკომერციულ საცხოვრებელი ტიპის შენობა-ნაგებობებში, დამკვეთის მოთხოვნისა და სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით. ჰაერის კონდიცირების სპეციალისტი შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული, შესაძლებელია ჰყავდეს დამხმარე.

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • გეგმავს ჰაერის კონდიცირების სისტემის სამუშაოებს
  • მომსახურება უწევს და ამონტაჟებს „სპლიტ“ სისტემის ჰაერის კონდიციონერს
  • მომსახურება უწევს და ამონტაჟებს პირდაპირი და არაპირდაპირი ჰაერის კონდიცირების სისტემებს
  • მომსახურება გაუწიოს და დაამონტაჟოს ვარიაციული გაგრილების ჰაერის კონდიცირების სისტემებს;
  • მომსახურება უწევს და ამონტაჟებს ვენტილაციის მექანიკური სისტემებს
  • მომსახურება უწევს და ამონტაჟებს ვენტილაციის ელექტრული სისტემებს
  • მომსახურება უწევს და ამონტაჟებს გაცივების სისტემებს
  • ამუშავებს სამუშაოსთან დაკავშირებული დოკუმენტებს

  თაბაშირ-მუყაოს სპეციალისტი, ინტერიერის დიზაინერთან ერთად, მშრალი სამშენებ­ლო სისტემებით (ინდუსტრიულად დამზადებული ფურცლებით, პანელებით და სხვ.) აწა­რმოებს შენობათა გარე ფასადებისა და ინტერიერის კედლების, შიდა ზედაპირების მო­პირკეთებას, ოთახებს შორის ტიხრების, შეკიდული ჭერისა და სხვენის მონტაჟისათვის აგებს სხვადასხვა ტიპისა და სირთულის კონსტრუქციებს, აწარმოებს ინტერიერის ზედაპირების შე­კეთებასა და რეკონსტრუქციას.

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  თაბაშირ-მუყაოს სპეციალისტს შესაძლოა მუშაობა დაჭირდეს დახურულ ან ღია სივრცესა და სიმაღლეზე. თაბაშირ-მუყაოს სპეციალისტი შეიძ­ლება იყოს თვითდასაქმებული ან დასაქმდეს სხვადასხვა ტიპის დიზაინერულ და სამშე­ნ­ებლო-სარემონტო კომპანიებში.

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • ტიხრების კონსტრუქციის აგება
  • ჭერის მონტაჟი
  • კედლის კონსტრუქციის აგება
  • ფილების/პანელების მონტაჟი სამონტაჟო წებოთი
  • ასაწყობი იატაკის მონტაჟი
  • სხვენის მოპირკეთება
  • მრუდწირული კონსტრუქციების აგება
  • პროფესიული განვითრებისათვის ზრუნვა

  იატაკისა და ფილის სამუშაოების შემსრულებელს ინჟინერიის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს სამშენებლო სფეროში. იგი დამკვეთთან შეთანხმებით ასრულებს იატაკის დაგებას ტრადიციული მეთოდებისა და მასალების გამოყენებით.  იატაკისა და ფილის სამუშაოების შემსრულებლის მოვალეობაში შედის იატაკის და ფილის დამუშავება, იატაკის დაგება და მოპირკეთება   

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  იატაკისა და ფილის სამუშაოების შემსრულებელი შესაძლოა  დასაქმდეს  სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების მშენებლობაზე ღია ან/და დახურულ სივრცესა და სიმაღლეზე. ის შეიძ­ლება იყოს თვითდასაქმებული ან დასაქმდეს სხვადასხვა ტიპის სამშე­ნ­ებლო-სარემონტო და დიზაინერულ კომპანიებში, სახელმწიფო ან კერძო საწარმო-დაწესებულებაში, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებული იქნება შენობა-ნაგებობის მშენებლობასა ან მის რეკონსტრუქცია-გაძლიერებასთან. მას სამუშაოების შესრულება  მოუწევს სხვადასხვა კლიმატის პირობებში.

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • ვინილის ტიპის და რბილი იატაკის ზედაპირის მოჭიმვა
  • ბეტონისა და პოლიმერული სამრეწველო იატაკის მოჭიმვა
  • სხვადასხვა სახის იატაკის დაგება (ლამინირებული, ხის)
  • ფილის დამუშავება
  • კედლის და იატაკის მომზადება ფილებით მოპირკეთებისათვის
  • კედლის და იატაკის მოპირკეთება ფილებით
  • ზედაპირის მოპირკეთება მოზაიკური ფილებით
  • მეტლახის და გრანიტის იატაკის დაგება
  • ხის იატაკის მოწყობა

   

  ფილამწყობი არის სპეციალიტი რომელსაც ინჟინერიის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს სამშენებლო სფეროში. ფილამწყობი დამკვეთთან შეთანხმებით ასრულებს მოსაპირკეთებელ სამუშაოს ტრადიციული მეთოდებისა და მასალების გამოყენებით.      

  ფილამწყობის შესასრულებელი სამუშაოა მოსაპირკეთებელი ზედაპირების მომზადება და შემდეგ ფილის დაგება-გაკვრა. ფილამწყობი სამუშაოს შესრულებისას იყენებს საბათქაშე, საიზოლაციო მასალას, მოპირკეთებას ასრულებს სხვადასხვა ტიპის მზა ფილებისგან, მათ შორის კერამიკული, მოზაიკური, რომლებსაც აგებს და კრავს როგორც იატაკზე, ასევე კედელზე.

  ფილამწყობს შეუძლია ელექტრო ხელსაწყოებთან და დანადგარებთან მუშაობა, ხაზვითი ჩანაწერის წაკითხვა-მომზადება, ძველი მოპირკეთების დემონტაჟი, მოსაპირკეთებელი ზედაპირების მომზადება-დამუშავება, არსებული ზედაპირების ფილით დაფარვა და ზედაპირისთვის საბოლოო სახის ფორმირება. ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელია ხელობის კვალიფიციური ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება, რაც სხვა ასპექტებთან ერთად გულისხმობს გამოსაყენებელი მასალების და ხელსაწყოების, აგრეთვე სამუშაო პროცესის ყველა ეტაპის ცოდნას.

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  ფილამწყობი სამუშაოს ასრულებს კომერციულ და არაკომერციულ საცხოვრებელი ტიპის შენობა-ნაგებობებში, დამკვეთის მოთხოვნისა და სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით. ფილამწყობი შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული, შესაძლებელია ჰყავდეს დამხმარე. იგი შესაძლოა უშუალოდ გაურიგდეს დამკვეთს, რომელიც გახლავთ როგორც კერძო პირი, ასევე ნებისმიერი ტიპის ორგზანიაცია, ვისაც სურს სხვადასხვა ზედაპირების ფილით მოპირკეთება. ფილამწყობი შესაძლოა დასაქმდეს სამშენებლო კომპანიაში და გახდეს მათი სამშენებლო გუნდის წევრი.

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • სამუშაო გარემოს ორგანიზება
  • მოსაპირკეთებელი კედლის მომზადება
  • მოსაპირკეთებელი იატაკის მომზადება
  • ფილის დამუშავება
  • ზედაპირის მოპირკეთება
  • მოზაიკით მოპირკეთება
  • პროფესიული განვითარებისთვის ზრუნვა

  მობილური ამწის ოპერატორ-მენანქანე ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის  საავტომობილო, მუხლუხა და პლევმატიკურსაბურავებიანი  ამწეების მართვას, დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოებს, ტვირთის გადაადგილებას, ამწის ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმებას და გამართულობის მონიტორინგს.

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  მობილური ამწის ოპერატორ- მემანქანეს შესაძლოა მოუწიოს  მუშაობა  ფორსმაჟორსა და სტრესულ სიტუაციებში. მობილური  ამწის ოპერატორ-მემანქანე შეიძლება დასაქმდეს ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და მექანიზმების სამოქალაქო და სამრეწველო, სამხედრო, საგზაო, სარკინიგზო და ჰიდროტექნიკური მშენებლობის ორგანიზაციებში, აერო, საზღვაოდა სამდინარო  პორტებში, სატვირთო-საკონტეინეროტერმინალებში,  გადამზიდავორგანიზაციებში;  შესაძლოა თვითდასაქმება.

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • მობილური ამწის ტექნიკური მდგომარეობის ვიზუალური შემოწმება
  • წინამოსამზადებელი სამუშაოს ორგანიზება
  • საავტომობილო ამწის მართვა
  • მუხლუხა ამწის მართვა
  • პნევმატიკურსაბურავებიანი ამწის მართვა
  • მობილური ამწის გამართულობის მონიტორინგი
  • შრომის უსაფრთხოებისა და საწარმოო სანიტარიის ნორმების დაცვის კონტროლი

  მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი მართავს აღნიშნულ ტექნიკას სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას და იყენებს მას ისეთი სამუშაოების შესასრულებლად, რომლის შესრულებაც მძიმე ტექნიკის გარეშე ან შეუძლებელია ან დიდ დროს მოითხოვს. ასეთი სამუშაოებია: ამოთხრა, მასალის გადაადგილება, მკვრივი ზედაპირის გარღვევა, არხების გაჭრა, გზის საფარის გასუფთავება და სხვა.

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი აწარმოებს სამუშაოებს ბუნებრივ გარემო პირობებში, ღია ცის ქვეშ და გვირაბებში.

  მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული ან დასაქმდეს სხვადასხვა სამშენებლო და სამელიორაციო სამუშაოების მწარმოებელ კომპანიებში.

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • ტექნიკის შემოწმება
  • სამუშაო ადგილის ორგანიზება
  • სამუშაოების წარმოება ჰიდრავლიკური ექსკავატორით
  • სამუშაოს წარმოება ავტოგრეიდერით
  • სამუშაოს წარმოება სატვირთველით
  • საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა
  • პროფესიული განვითარებისათვის ზრუნვა

  პროფესია მოიცავს 1000 ვოლტს ქვემოთ ძაბვაზე მომუშავე ელექტროდანადგარების (საკაბელო ხაზების, ელექტრული მანქანების, საყოფაცხოვრებო ტექნიკისა და ა.შ.) ექსპლოატაციასა და მონტაჟს. ელექტროობის სპეციალისტი სამუშაოს ასრულებს ინჟინერ-ენერგეტიკოსის (მორიგე ინჟინრის, ცვლის უფროსის) უშუალო ხელმძღვანელობის ზედამხედველობით და ფლობს ელექტროენერგეტიკული დანადგარებისა და მოწყობილობების მონტაჟის, დიაგნოსტიკის, შეკეთებისა და მართებულად ექსპლოატაციის უნარ-ჩვევებს.

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  ელექტროობის სპეციალისტს სამუშაოს შესრულება უწევს შენობა-ნაგებობებში.

  ელექტროობის სპეციალისტი შეიძლება დასაქმდეს ელექტროენერგიის მწარმოებელ, გადამცემ, გამანაწილებელ და მომხმარებელ ობიექტებზე. შესაძლებელია თვითდასაქმებაც.

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • ელექტროდანადგარების დათვალიერება
  • ელექტროდანადგარებისა და ქსელების მონტაჟი
  • ელექტროდანადგარებისა და ქსელების გეგმური და არაგეგმური შეკეთება
  • უსაფრთხოებისა და ექსპლოატაციის წესების დაცვა
  • პროფესიული განვითარებისათვის ზრუნვა

  შემდუღებელი შედუღების სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენებით ახორციელებს ლითონური და არალითონური მასალების შედუღებას, დადუღებას, რჩილვას, ჭრას, შეწებებას ან დაფრქვევას.

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  შემდუღებელს მუშაობა უხდება როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში, ზოგჯერ- ფორსმაჟორულ და სტრესულ სიტუაციებში. საჭიროებს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ფეხზე დგომა, ხშირი სიარულს, სიმაღლეზე მუშაობას სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში. ხშირად საჭიროებს ახალი, განსხვავებული განსხვავებული ტიპის სამუშაოებისადმი და პირობებისადმი ადაპტაციას;

  შემდუღებლების დასაქმების სფეროებია: მანქანათმშენებლობა, ბინათმშენებლობა, თვითმფრინავმშენებლობა, გემთმშენებლობა, მაგისტრალური მილსადენების მშენებლობა, აირ-ნავთობის საცავების ობიექტების მშენებლობა,   რკინიგზა, სარემონტო საწარმოები, მრეწველობის და საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სხვა დარგები.

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • სამუშაო ადგილის მოწყობა
  • უსაფრთხო მუშაობის წესების დაცვა
  • შედუღებისა და ჭრის აპარატურის გამოყენება
  • შედგენილი ნახაზით სამუშაოს შესრულება
  • ელექტრორკალური შედუღება
  • ნახშირბადიანი საკონსტრუქციო ფოლადების შედუღება
  • ლითონების აირალოვანი შედუღება, ჟანგბადით და პლაზმური ჭრა
  • ლეგირებული ფოლადების შედუღება
  • ფერადი ლითონების შედუღება
  • პლასტმასების შედუღება
  • კონსტრუქციების შედუღება
  • პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა

  წყალმომარაგების სისტემების სპეციალისტი უზრუნველყოფს წყლის მილსადენების შენებას, კომპონენტების მონტაჟს და საკანალიზაციო ქსელზე საექსკავაციო და შეკეთებითი ჩატარებას;  კოლექტორების ან კანალიზაციის დასამუშავებელი მოწყობილობების ექსპლუატაციას ჩამდინარე წყლების (საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ჩამდინარე წყლების, საცურაო აუზების წყლის და მისთ. ჩათვლით) გასუფთავებას ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური პროცესებით, როგორებიცაა: გაზავება, გაფილტვრა, სედიმენტაცია და მისთ. საკანალიზაციო და სადრენაჟო არხების ტექნიკურ მომსახურებას და გასუფთავებას, საკანალიზაციო მილების მოქნილი ღეროებით. სამუშაო სრულდება უსაფრთხოების წესების დაცვითა და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გატარებით.

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  წყალმომარაგების სისტემების სპეციალისტს შეუძლია დასაქმდეს წყალარინების სისტემების ტექნიკოსად, წყალარინების სექტორში, ოსტატის თანამდებობაზე და შეასრულოს სამუშაოები გარემოს დაცვის სფეროში. ასევე,  ნებისმიერი სახელმწიფო ან კერძო საწარმო-დაწესებულებაში (სამშენებლო-სარემონტო კომპანიები, სამრეწველო ობიექტები, ინდივიდუალური მშენებლობებისა და მუნიციპალური სისტემების მომსახურება. შესაძლებელია თვითდასაქმება), რომლის საქმიანობაც დაკავშირებულია შენობა-ნაგებობების შიგაწყალსადენისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობასთან სანტექნიკოსის პოზიციაზე.

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

   

  • დაგეგმოს წყალმომარაგების სისტემებზე სამუშაოდ უსაფრთხო გარემოს დაგეგვმა
  • დაგეგმოს და შეასრულოს წყალმომარაგებისა და წყალანირების ქსელის სამუშაოების დაგეგვმა და შესრულება
  • ტოპოგრაფიული და მდებარეობის განმსაზღვრელი კვლევების ორგანიზება
  • დაამონტაჟოს წყალმომარაგების სისტემების დამონტაჟება
  • დაგეგმოს და შეასრულოს წყალმომარაგების სისტემის მომსახურებისა და აღდგენითი სამუშაოების დაგეგვმა და შესრულება
  • წყალარინების ქსელის შენახვისა და შეკეთების სამუშაოების შესრულება
  • წყალმომარაგების სისტემების დიაგნოსტირება;
  • წყალარინების გარე ქსელებისა და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა
  • შიდა წყალსადენი სიტემების მონტაჟის განხორციელება
  • შიდაწყალარინების, თბომომარაგების და ჰელიოსისტემის ორგანიზება

  *პროგრამის საბოლოო პროფესიების დაზუსტდება მოხდება ქვეპროგრამით სარგებლობის მსურველთა  პრიორიტეტების გათვალისწინებით და კონკურსის შედეგების ანალიზის საფუძველზე

  300 საათი

  სასწავლო თეორიული და პრაკტიკული კურსი პროფესიული მიმართულებით

  120 საათი

  ცოდნის შეძენა ამაღლება უცხო ენებში პროფესიისათვის საჭირო ტერმინოლოგიით

  120 საათი

  სამუშაო გამოცდილების და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას საწარმოო პრაქტიკის უზრუნველყოფის გზით

  შეიძენთ პროფესიას

  დაეუფლებით შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიას ინტენსიური სწავლების გზით

  უცხო ენის სწავლება

  შეიძენთ ან/და აიმაღლებთ უცხო ენის ცოდნის დონეს პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიით

  სამუშაო გამოცდილება

  მიიღებთ სამუშაო გამოცდილებას პოტენციურ დამსაქმებელთან ერთთვიანი საწარმოო პრაქტიკის გავლის გზით

  ფინანსური მხარდაჭერა

  მიიღებთ პროფესიულ განათლებას დროის მოკლე პერიოდში ჩვენი ფინანსური მხარდაჭერით

  სერტიფიცირება

  მიიღებთ კვალიფიკაციის დამადასტურებელი ორენოვან სერტიფიკატს სწავლის დასრულებისას

  კონკურენტუნარიანობა

  გახდებით კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე და გექნებათ დასაქმების ახალი შესაძლებლობები

  პროფესიული გადამზადება

  პროფესიული გადამზადება ითვალისწინებს, როგორც დასაქმებული ასევე დროებით უმუშევარი პირებისთვის კვალიფიკაციის ამაღლებას, მათი პროფესიული უნარების სრულყოფასა და სერტიფიცირებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შრომითი ძალის გადამზადება შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში. სწავლება განხორციელდება მოკლევადიანი ინტენსიური სასწავლო მოდულით, რომელიც მოიცავს:

 • თეორიულ კურსს პროფესიული მიმართულებით
 • უცხო ენების ცოდნის დონის ამაღლებას პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიით

 • დამატებით ქვეპროგრამით მოსარგებლეები, თვითპრეზენტაციის უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით გაივლიან მოკლევადიან ტრენინგ კურსს (რეზიუმესა და სამოტივაციო წერილის შედგენა, გასაუბრებაზე მოქცევის წესები).

  პროგრამის ფარგლებში დასაქმების სააგენტო აფინანსებს სწავლებასთან დაკავშირებულ ყველა მატერიალურ დანახარჯს

  2019 წელს პროგრამით სარგებლობის საშუალება 20 ბენეფიციარს მიეცემა.

  პროფესიული გადამზადების კომპონენტით სარგებლობის უფლება აქვს შრომითი ქმედუნარიანობის ასაკის მქონე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც გააჩნია მინიმუმ ერთ წლიანი სამუშაო გამოცდილება კონკრეტულ  პროფესიაში.

  პროგრამაში ჩართვის მსურველი პირები, აუცილებელია:

 • რეგისტრირებული იყვნენ ან დარეგისტრირდნენ სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში
 • სრულყოფილად შეავსონ პროგრამაში ჩართვის მსურველთა განაცხადის ფორმა სააგენტოს მუნიციპალურ განყოფილებებში ან ელექტრონულად
 • წარმოადგინონ პროფესიის შესაბამისი სამუშაო გამოცდილების არსებობის შემთხვევაში გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • წარმატებით გაიარონ კონკურსის ეტაპები (გასაუბრება/ტესტირება)
 • პროგრამის მოსარგებლეთა შერჩევის დროს პრიორიტეტი ენიჭება მოწყვლად ჯგუფებს: ყოფილი პატიმრები და პრობაციონერები; სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიზნობრივი სოციალური პროგრამების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული და საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების წევრები; შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები (ან მეურვე/ოჯახის წევრი); იძულებით გადაადგილებული პირები; ეკომიგრანტები და ძალოვანი სტრუქტურის ვეტერანები, ტრეფიკინგის მსხვერპლი პირები, ძალადობის მსხვერპლები, მარტოხელა დედები

  პროგრამის

  პროფესია მოიცავს 1000 ვოლტს ქვემოთ ძაბვაზე მომუშავე ელექტროდანადგარების (საკაბელო ხაზების, ელექტრული მანქანების, საყოფაცხოვრებო ტექნიკისა და ა.შ.) ექსპლოატაციასა და მონტაჟს. ელექტროობის სპეციალისტი სამუშაოს ასრულებს ინჟინერ-ენერგეტიკოსის (მორიგე ინჟინრის, ცვლის უფროსის) უშუალო ხელმძღვანელობის ზედამხედველობით და ფლობს ელექტროენერგეტიკული დანადგარებისა და მოწყობილობების მონტაჟის, დიაგნოსტიკის, შეკეთებისა და მართებულად ექსპლოატაციის უნარ-ჩვევებს.

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  ელექტროობის სპეციალისტს სამუშაოს შესრულება უწევს შენობა-ნაგებობებში.

  ელექტროობის სპეციალისტი შეიძლება დასაქმდეს ელექტროენერგიის მწარმოებელ, გადამცემ, გამანაწილებელ და მომხმარებელ ობიექტებზე. შესაძლებელია თვითდასაქმებაც.

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • ელექტროდანადგარების დათვალიერება
  • ელექტროდანადგარებისა და ქსელების მონტაჟი
  • ელექტროდანადგარებისა და ქსელების გეგმური და არაგეგმური შეკეთება
  • უსაფრთხოებისა და ექსპლოატაციის წესების დაცვა
  • პროფესიული განვითარებისათვის ზრუნვა

  მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, სატვირთველი და ჰიდრავლიკური ექსკავატორი) ოპერატორი

  მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი მართავს აღნიშნულ ტექნიკას სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას და იყენებს მას ისეთი სამუშაოების შესასრულებლად, რომლის შესრულებაც მძიმე ტექნიკის გარეშე ან შეუძლებელია ან დიდ დროს მოითხოვს. ასეთი სამუშაოებია: ამოთხრა, მასალის გადაადგილება, მკვრივი ზედაპირის გარღვევა, არხების გაჭრა, გზის საფარის გასუფთავება და სხვა.

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი აწარმოებს სამუშაოებს ბუნებრივ გარემო პირობებში, ღია ცის ქვეშ და გვირაბებში.

  მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული ან დასაქმდეს სხვადასხვა სამშენებლო და სამელიორაციო სამუშაოების მწარმოებელ კომპანიებში.

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • ტექნიკის შემოწმება
  • სამუშაო ადგილის ორგანიზება
  • სამუშაოების წარმოება ჰიდრავლიკური ექსკავატორით
  • სამუშაოს წარმოება ავტოგრეიდერით
  • სამუშაოს წარმოება სატვირთველით
  • საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა
  • პროფესიული განვითარებისათვის ზრუნვა

   

  პროფესია გულისხმობს მომხმარებლისათვის მაღალხარისხიანი კერძების რეცეპტის მიხედვით მომზადებას, გაფორმებას და მიწოდებას. კულინარიული ხელოვნების სპეციალისტის სამუშაო დამოკიდებულია კვების ობიექტის სპეციფიკაზე- მუშაობს ფართო ასორტიმენტის მენიუზე-შეფ-მზარეულის ზედამხედველობით ან მუშაობს დამოუკიდებლად  ადგენს მენიუს, ამზადებს და აფორმებს ყველა კერძსა და დესერტს.

   

   სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  კულინარიული ხელოვნების სპეციალისტი პასუხისმგებელია სამზარეულოში საკუთარი სამუშაოს დაგეგმვისა და ორგანიზებისათვის. მას უნდა შეეძლოს სტრესულ გარემოში მუშაობა და მულტიფუნქციური დავალებების ერთდროულად შესრულება. ასევე გუნდური მუშაობა და კოლეგებთან მჭიდრო კომუნიკაცია. სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, მზარეული მუშაობს ღამის ცვლაში, ასრულებს ზეგანაკვეთურ სამუშაოს.

  კულინარიული ხელოვნების სპეციალისტის სამუშაო ადგილებია: რესტორნები, კაფეები, სწრაფი კვების ობიექტები, სასაუზმეები, ბუნგალოები, დიდი, საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროები, სასტუმრო სახლები, სანატორიუმები და პანსიონატები, საკურორტო კომპლექსები, გასართობი კომპლექსები, კლუბები, კაზინოები, გემები, სუპერმარკეტები, საავადმყოფოები და სხვა ობიექტები, სადაც არის კვებითი მომსახურება.

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • კვების ჰიგიენის, სანიტარიის, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვა
  • ნედლეულისა და პროდუქტის პირველადი დამუშავება
  • ნახევარფაბრიკატების მომზადება
  • ქართული სამზარეულოს კერძების მომზადება
  • საერთაშორისო სამზარეულოს პოპულარული კერძების მომზადება
  • ცომეული ნაწარმისა და დესერტების მომზადება
  • მარაგების კონტროლი

  მობილური ამწის ოპერატორ-მენანქანე ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის  საავტომობილო, მუხლუხა და პლევმატიკურსაბურავებიანი  ამწეების მართვას, დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოებს, ტვირთის გადაადგილებას, ამწის ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმებას და გამართულობის მონიტორინგს.

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  მობილური ამწის ოპერატორ- მემანქანეს შესაძლოა მოუწიოს  მუშაობა  ფორსმაჟორსა და სტრესულ სიტუაციებში. მობილური  ამწის ოპერატორ-მემანქანე შეიძლება დასაქმდეს ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და მექანიზმების სამოქალაქო და სამრეწველო, სამხედრო, საგზაო, სარკინიგზო და ჰიდროტექნიკური მშენებლობის ორგანიზაციებში, აერო, საზღვაოდა სამდინარო  პორტებში, სატვირთო-საკონტეინეროტერმინალებში,  გადამზიდავორგანიზაციებში;  შესაძლოა თვითდასაქმება.

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • მობილური ამწის ტექნიკური მდგომარეობის ვიზუალური შემოწმება
  • წინამოსამზადებელი სამუშაოს ორგანიზება
  • საავტომობილო ამწის მართვა
  • მუხლუხა ამწის მართვა
  • პნევმატიკურსაბურავებიანი ამწის მართვა
  • მობილური ამწის გამართულობის მონიტორინგი
  • შრომის უსაფრთხოებისა და საწარმოო სანიტარიის ნორმების დაცვის კონტროლი

  შემდუღებელი შედუღების სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენებით ახორციელებს ლითონური და არალითონური მასალების შედუღებას, დადუღებას, რჩილვას, ჭრას, შეწებებას ან დაფრქვევას.

   

  სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები:

  შემდუღებელს მუშაობა უხდება როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში, ზოგჯერ- ფორსმაჟორულ და სტრესულ სიტუაციებში. საჭიროებს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ფეხზე დგომა, ხშირი სიარულს, სიმაღლეზე მუშაობას სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში. ხშირად საჭიროებს ახალი, განსხვავებული განსხვავებული ტიპის სამუშაოებისადმი და პირობებისადმი ადაპტაციას;

  შემდუღებლების დასაქმების სფეროებია: მანქანათმშენებლობა, ბინათმშენებლობა, თვითმფრინავმშენებლობა, გემთმშენებლობა, მაგისტრალური მილსადენების მშენებლობა, აირ-ნავთობის საცავების ობიექტების მშენებლობა,   რკინიგზა, სარემონტო საწარმოები, მრეწველობის და საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სხვა დარგები.

   

  პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

  • სამუშაო ადგილის მოწყობა
  • უსაფრთხო მუშაობის წესების დაცვა
  • შედუღებისა და ჭრის აპარატურის გამოყენება
  • შედგენილი ნახაზით სამუშაოს შესრულება
  • ელექტრორკალური შედუღება
  • ნახშირბადიანი საკონსტრუქციო ფოლადების შედუღება
  • ლითონების აირალოვანი შედუღება, ჟანგბადით და პლაზმური ჭრა
  • ლეგირებული ფოლადების შედუღება
  • ფერადი ლითონების შედუღება
  • პლასტმასების შედუღება
  • კონსტრუქციების შედუღება
  • პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა

  *პროგრამის საბოლოო პროფესიების დაზუსტდება მოხდება ქვეპროგრამით სარგებლობის მსურველთა  პრიორიტეტების გათვალისწინებით და კონკურსის შედეგების ანალიზის საფუძველზე

  70 საათი

  სასწავლო თეორიული და პრაკტიკული კურსი პროფესიული მიმართულებით

  72 საათი

  ცოდნის ამაღლება უცხო ენებში პროფესიისათვის საჭირო ტერმინოლოგიით

  კვალიფიკაციის ამაღლება

  შეძლებთ პრაქტიკული გამოცდილებით მიღებული ცოდნის გაღრმავებას და კვალიფიკაციის ამაღლებას სამუშაოსთან თავსებადი სწავლების გზით

  უცხო ენის სწავლება

  აიმაღლებთ უცხო ენის ცოდნის დონეს პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიით

  ფინანსური მხარდაჭერა

  შეძლებთ პროფესიულ განვითარებას დროის მოკლე პერიოდში ჩვენი ფინანსური მხარდაჭერით

  სერტიფიცირება

  მიიღებთ კვალიფიკაციის დამადასტურებელ ორენოვან სერტიფიკატს სწავლის წარმატებით დასრულებისას

  მდგრადობა სამუშაო ადგილზე

  შეინარჩუნებთ მდგრადობას სამუშაო ადგილზე და შეიქმნით დასაქმების ახალ შესაძლებლობებს

  კონკურენტუნარიანობა

  გახდებით კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე და გექნებათ დასაქმების ახალი შესაძლებლობები

  პარტნიორი ორგანიზაციები

  რეგიონში ოპერირებად დამსაქმებელებს გთავაზობთ ჩაერთოთ პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამაში და ხელი შეუწყოთ სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიულ მომზადებას თქვენი მოთხოვნებისა და საჭიროებების შესაბამისად ან/და თქვენთან დასაქმებული პირების პროფესიულ განვითარებას.

  პროგრამა შედგება ორი კომპონენტისგან - პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადება.

  პროფესიული მომზადება მიზნად ისახავს რეგიონალურ შრომის ბაზარზე მოთხოვნა-მიწოდებას შორის არსებული დისბალანსის შემცირებას და ითვალისწინებს პროფესიული უნარების შეძენის მსურველ სამუშაოს მაძიებელთა მომზადებას მოკლევადიანი ინტენსიური სასწავლო მოდულის საშუალებით (4 თვე), რომელიც მოიცავს როგორც თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს პროფესიული მიმართულებით, ასევე ცოდნის შეძენა/ამაღლებას უცხო ენებში პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიით, მნიშვნელოვანია რომ პროგრამის ფარგლებში სამუშაო გამოცდილებისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით მონაწილეები საწარმოო პრაქტიკას გაივლიან უშუალოდ პროგრამაში ჩართულ დამსაქმებელთან. პროფესიული გადამზადება მიზნად ისახავს პროფესიული განვითარების გზით გრძელვადიანი შრომითი ურთიერთობების ხელშეწყობას და ითვალისწინებს პროფესიული განვითარების მსურველი პირების გადამზადებას მოკლევადიანი ინტენსიური სასწავლო მოდულის საშუალებით (2 თვე), რომელიც მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს პროფესიული მიმართულებით და ცოდნის ამაღლებას უცხო ენებში.

  პპროგრამით დაინტერესებული დამსაქმებლები აუცილებელია ჩაერთონ აჭარის დასაქმების სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ შრომის ბაზრის მოთხოვნების და საჭიროებების კვლევის პროცესში, რათა ზუსტად განისაზღვროს დეფიციტური პროფესიები და პროფესიული უნარ-ჩვევები.

  პროგრამაში ჩართვის მსურველმა ორგანიზაციებმა სავალდებულოა:

  1.შეავსონ პროგრამაში ჩართვის მსურველ დამსაქმებელთა რეგისტრაციის ელექტრონული ფორმა ან მიმართონ აჭარის დასაქმების სააგენტოს მუნიციპალურ განყოფილებებს შემდეგ მისამართებზე:

 • ქობულეთი-დავით აღმაშენებელის ქუჩა №141
 • ბათუმი- ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა №70/72
 • ხელვაჩაური -დიდაჭარის ქუჩა №23
 • ქედა-მერაბ კოსტავას ქუჩა №3
 • შუახევი-ილია ჭავჭავაძის ქუჩა №3
 • ხულო -თამარ მეფის ქუჩა №12
 • დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დარეკოთ შემდეგ სატელეფონო ნომერზე: + 995 422 24 78 83
 • 2. მონაწილეობა მიიღონ აჭარის დასაქმების სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ შრომის ბაზრის მოთხოვნებისა და საჭიროებების კვლევაში

  საწარმოო პრაქტიკა

  შეძლებთ დააკვირდეთ პოტენციური თანამშრომლებს სამუშაო პროცესში

  კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა

  დააკომპლექტებთ გუნდს თქვენი საჭიროებების შესაბამისად გადამზადებული კადრებით

  ფინანსური მხარდაჭერა

  გააძლიერებთ გუნდს ჩვენი ფინანსური მხარდაჭერით

  პროფესიული უნარების
  განვითარება

  უზრუნველყოფთ თქვენი გუნდის წევრების პროფესიული უნარების განვითარებას თვქენზე მორგებული სასწავლო გრაფიკით

  უცხო ენის სწავლება

  პროგრამის ფარგლებში თქვენთან დასაქმებული პირები შეძლებენ განამტკიცონ უცხო ენის ცოდნის დონე პროფესიისათვის საჭირო ტერმინოლოგიით

  სერთიფიცირება

  საშუალება მოგეცემთ ხელი შეუწყოთ თანამშრომელთა სერთიფიცირებას

  ხშირად დასმული კითხვები

  რეგისტრაციისთვის საჭიროა მიმართოთ სააგენტოს მუნიციპალურ განყოფილებებს შემდეგ მისამართებზე:

  ბათუმი | ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა №70/72
  ქობულეთი | დავით აღმაშენებელის ქუჩა №141
  ხელვაჩაური | დიდაჭარის ქუჩა №23
  ქედა | მერაბ კოსტავას ქუჩა №3
  შუახევი | ილია ჭავჭავაძის ქუჩა №3.
  ხულო | თამარ მეფის ქუჩა №12

  სამუშაოს მაძიებლებმა რეგისტრაციისას აუცილებელად უნდა წარმოადგინონ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და არსებობის შემთხევაში განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი,სერთიფიკატი).

  ბაზაში რეგისტრაციის მსურველმა ორგანიზაციამ აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდი და საკონტაქტო ინფორმაცია

  სწავლება განხორციელდება აჭარის ტერიტორიაზე, სავარაუდოდ ბათუმის ან/და ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, როგორც დღის ასევე საღამოს საათებში

  პროფესიული სწავლების ქ. ბათუმში განხორციელების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ტრანსპორტირებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან, ხოლო პროფესიული სწავლების ქ.ქობულეთში განხორციელების შემთხვევაში ქ.ბათუმისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიდან

  სასწავლო პროცესი დაიწყება არა უგვიანეს 10 მარტისა. პროფესიული მომზადების სრული კურსი მოიცავს 4 თვეს, ხოლო პროფესიული გადამზადების კურსის ხანგრძივობა 2 თვეს შეადგენს

  სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა წარმოადგინოთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით ან სააგენტოს მუნიციპალურ განყოფილებებში

  *ელექტრონული ფოსტის საშუალებით წარმოდგენის შემთხვევაში, წერილის თემის გრაფაში მიუთითეთ “სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელ დოკუმენტი” და თქვენი სახელი/გვარი

  *სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელ დოკუმენტზე აუცილებლად უნდა იყოს უფლებომისილი პირის ხელმოწერა და ორგანიზაციის ბეჭედი

  იმისათვის, რომ თქვენს ორგანიზაციაში დასაქმებული პირი გადამზადდეს პროგრამის ფარგლებში აუცილებელია გადამზადების მსურველი პირები აუცილებელია:

  • რეგისტრირებული იყვნენ ან დარეგისტრირდნენ სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონულ სისტემაში
  • სრულყოფილად შეავსონ პროგრამაში ჩართვის მსურველთა განაცხადის ფორმა სააგენტოს მუნიციპალურ განყოფილებებში ან ელექტრონულად 
  • წარმოადგინონ დამსაქმებლის მიერ გაცემული ცნობა მიმდინარე შრომითი ურთიერთობის შესახებ
  • წარმატებით გაიარონ კონკურსის ეტაპები (გასაუბრება/ტესტირება)

  გასული წლების შედეგები

  2018 წლიდან შრომითი ძალის ხარისხობრივი სრულყოფის მიზნით პროგრამას დაემატა პროფესიული გადამზადების კომპონენტი, რომლის საშუალებით 25 ბენეფიციარი ამწის მემანქანის, მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორის, შემდუღებელის, ელექტროობის და კულინარიის ხელოვნების მიმართულებით გადამზადდა.

  პროგრამის პროფესიების განსაზღვრა ყოველწლიურად ხდება რეგიონალურ შრომის ბაზარზე ოპერირებად ორგანიზაციათა საჭიროებების კვლევის საფუძველზე. დამსაქმებელთა აქტიური ჩართულობა, როგორც პროგრამის დაგეგმვის ასევე მისი განხორციელების პროცესში, მნიშვნელოვნად განაპირობებს პროგრამით მოსარგებლეთა დასაქმების სტაბილურად მზარდ, მაღალ მაჩვენებელს:

  პროგრამის ფარგლებში მომზადებულთა დასაქმების მაჩვენებელი წლების მიხედვით

  57%

  2016 წელი

  62%

  2017 წელი

  79%

  2018 წელი

  2018 წლიდან შრომითი ძალის ხარისხობრივი სრულყოფის მიზნით პროგრამას დაემატა პროფესიული გადამზადების კომპონენტი, რომლის საშუალებით 25 ბენეფიციარი ამწის მემანქანის, მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორის, შემდუღებელის, ელექტროობის და კულინარიის ხელოვნების მიმართულებით გადამზადდა.

  პარტნიორები